Duhovnost/ Tradicija 

Strpljivost na iskušenjima

Share and like ;)

Ne smatraj neugodnim pogađanje neugodnosti dokle god si u ovoj Kući. Ona samo pokazuje ono što stvarno jeste.

S imenom Allaha, Svemilosnog, Samilosnog!

Nakon što se rob pokaje, preda, osloni,očisti, razmisli i iskoristi vrijeme, svejtlo imana počne svjetlucati u njegovom srcu i on započne putovanje. Na jednom drugom mjestu Šejh je kazao: „Odstojanje između tebe i Njega nije toliko da ga tvoj odlazak ne može preći. A ni odvojenost između tebe i Njega nije tolika da je tvoje prispjeće ne može pobrisati.“ Međutim, rob je sposoban da putuje i da prispije, tek kada sebe promijeni, a tada: „ Moj rob Mi se neprestano približava neobaveznim djelima tako da ga Ja zavolim. A kada ga zavolim, Sluh sam njegov kojim sluša, Pogled sam njegov kojim gleda, Ruka sam njegova kojom radi, Noga sam njegova kojom ide“; „Kada Mi se Moj rob približi za pedalj, Ja mu se približim za dužinu ruke. A, kada Mi se približi za dužinu ruke, Ja mu se približim za hvat obje ruke. Ako Mi ide hodajući, Ja mu idem trčeći.“

Međutim zakonitosti Allaha Uzvišenog nalažu da Allah iskušava onogaa koga voli i približava ga Sebi. Od toga se ne može nikako pobjeći: „ Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: „Mi vjerujemo!“ i da u iskušenje neće biti dovedeni?“; „ Mi ćemo vas provjeravati sve dok ne ukažemo na borce i postojanje među vama, a i vjesti o vama provjeravat ćemo“; „ Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. a ti obraduj izdržljive“; „ Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim, i životima vašim, i slušat ćete doista mnoge uvrede od onih kojima je data Knjiga prije vas, a i od mnogobožaca. I ako budete izdržali i Allaha se bojali, pa tako treba da postupe oni koji su jakom voljom obdareni.“ Ovakvi primjeri su brojni u Knjizi Allaha Uzvišenoga.

Ovaj svijet nema nikakvu vrijednost kod Allaha. Ako ga On uzme, ili jedan njegov dio, od roba a podari mu pokajanje, blizinu, Džennet i ahiret, pa kakva li je samo to uspješna trgovina i kakva li je to vrijedna zamjena!? Stoga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme rekao: „Najvećeg su iskušenja, među ljudima, vjerovjesnici, zatim slični, pa slični. Čovjek se iskušava shodno obimu svoje vjere.“

Zato, kada se život zamuti s malo izazova ili prepreka, rob ne smije da bude iznenađen ili da se pita: „Otkuda ovo?“ Šejh ovdje kao da nas pita: „A kako se zove ova Kuća?“ Odgovor glasi: „ Ona se zove dunja-najniži.“

Dakle, s obzirom da ona pokazuje najniža stanja,najniže ponašanje,najniže prirođenosti i najniže posljedice rob se ne treba uznemiravati, ili iznenađivati jer sve ove niskosti izvedene su iz samog imena ovoga svijeta tj. najniži!

Ovakva predanost prirodi ovoga života, koji nije lišen poteškoće pomaže roba u jednoj temeljnoj vrijednosti, te na jednoj glavnoj stanici putovanja do Allaha Uzvišenog. Naravno, to je strpljenje8sabr) u iskušenju.

Strpljenje je dio osobenosti jednog muslimana i ono mu donosi društvo (me’ijjet) Allaha Uzvišenog: „Allah je doista sa strpljivima.“ Ovaj prijedlog (me’a – sa) je zbirna imenica i ima značenje brojnosti,kako je navedeno u prošloj mudrosti. A s kim je Allah, On ga i dariva.

Kao što je poznato, postoje tri vrste strpljenja: strpljenje u pokornosti, strpljenje u neposlušnosti i strpljenje u iskušenju.

Što se tiče strpljenja u pokornosti, ona se ogleda u tome da se musliman obavežena istrajnost u pokornosti Allahu, Svemoćnom i Uzvišenom, pa makar to bilo i teško, ali bez toga da našteti sebi, ili da muči sam sebe, jer Allah, Moćni i Uzvišeni, kaže: „I u vjeri vam nije ništa teško propisao“, a Vjerovjesnik, sallallahu aljehi ve selleme, je, nakon što je vidio čovjeka koji je zavjetovao da će pješice otići na hadždž, rekao: „ Allah je neovisan od žrtvovanja ovoga (čovjeka).“ Potrebno strpljenje u pokornosti je, naprimjer, u hadisu Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme, spomenuto „uzimanje abdesta u otežanim okolnostima“ kojim „ Allah podiže stepen i briše grijehe“. Kada rob upadne u neke neznatne poteškoće u ibadetu, neka ga to ne iznenađuje, već neka se raduje Allahovoj izobilnoj dobroti i sveopćoj milosti.

Što se tiče strpljenja od neposlušnosti, ona se ogleda u tome da se musliman obaveže na udaljavanj i suzdržavanje od činjenja onoga što je Allah zabranio: „ I poče da ga na grijeh navodi ona u čijoj je kući bio, pa zaključa sva vrata pa reče: ‘Hodi!’ – ‘Sačuvaj Bože!’ – uzviknu on.“ I za ovo strpljenje, također, slijedi nagrada. Slično ovom kazivanju (kazivanju o našem prvaku Jusufu – neka je na njega i našeg Vjerovjesnika blagoslov i spas) poslanik, sallallahu alejhi ve selleme govori o sedmerici koje će Allah smjestiti u Svoj hlad na Dan kada neće biti hlada, osim Njegovog hlada: „ I čovjek kojeg je pozvala sebi ugledna i lijepa žena, a on rekao: ‘Ja strahujem od Allaha!’“

Iz knjige “Duhovni put ka Allahu” autora dr. Džasira Aude. Preveo Mensur Valjevac, uredio dr. Safvet Halilović.

 

preuzeto sa:www.akos.ba

Related posts

Leave a Comment