Medžlis 

Neka vaš izbor bude VJERONAUKA

Share and like ;)

Poštovani roditelji i draga djeco

Nalazimo se pred krajem školske godine, nastava se polako privodi kraju a samim tim i neki administracijski poslovi se nameću kao nužni.

Ovaj tekst ima informativni karakter u cilju informisanja Vas-djece i roditelja da se na izjašnjavanju u školi u vezi sa izbornim predmetom (vjeronauka ili građansko vaspitanje) izjasnite i odaberete izborni predmet VJERONAUKA i da na taj način za sebe i svoje dijete odaberete najbolje.

Razloga zašto upisati i odabrati vjeronauku je mnogo ali spomenućemo nekoliko.

Prije svega vi kao rodtelj ste dužni da za svoje dijete odaberete najbolje i ono što će mu biti najkorisnje. Vaše dijete će na predmetu vjeronauke biti u prilici učiti i stjecati nova saznanja o svojoj vjeri, vjerskim propisima i moralnim normama koje su u skladu sa vjerom kojoj pripada.

Vaše djete će na časovima vjeronauka biti u prilici da usvaja znanja koja možda kod kuće nema priliku da nauči a vama kao roditelju će biti olakšana ta obaveza koju imate prema svom djetetu, da ga nauČite i poduČite islamu i islamskim propisima i normama.

U toku školovanja djeca su izložena razliČitim izazovima koja su sumnjivog i devijantnog karaktera a što za posledicu ima dijete-osobu koja stremi ka extremnim i drugim sa stava vjere neprihvatljivim oblicima i modelima življenja. Kroz vjeronauku, vaše dijete će usvojiti ispravne oblike i naČine življenja sa pozicije vjere i vjerskih naČela, čime je vaša briga za svoje dijete djelom umanjena u tom pogledu.

Kroz razliČite društveno korisne projekete i aktivnosti koje se realizuju u sklopu predmeta vjeronauke, vaše dijete će izgraditi svijest o odgovornosti prema svijetu, zajednici i okruženju, usvojiti znanja posredstvom kojih će stremiti ka odgovornosti u radu, iskrenosti u odnosu prema drugim ljudima, poštovanju drugog i drugaČijeg.

Radionice i projekti u okviru predmeta islamska vjernauka u osnovnim školama

Vašim izborom vjeronauke, vi birate najbolje za sebe i svoje dijete, ulažete u bolju budućnost, birate ono što je univerzalna ljudska vrijednost.

Ponuda je pred vama i izbor je na vama-IZABERITE VJERONAUKU!

Related posts