Vijesti Medžlis 

Propisi o kurbanu, dova za klanje kurbana, vrijeme klanja kurbana

Share and like ;)

Pitanje


Kakvi su islamski propisi u vezi sa klanjem kurbana? Šta je uslov (osim namjere) za ispravnost kurbana? Šta je sunnet pri klanju kurbana? Da li je sunnetom podržano nešto što naš narod poznaje kao “dova na nož”
?

 

Odgovor

Osim namjere (nijjeta) prinošenja žrtve – kurbana, za valjanost izvršenja ove obaveze uvjetuje se slijedeće:

  • da u kurbanu, ukoliko se radi o kravi ili devi, ne učestvuje neko ko nema namjeru izvršenja ibadeta, već namjeru da dođe do mesa i sl.,
  • da nijjet bude prisutan pri samom činu klanja kurbana, da vlasnik kurbana dozvoli njegovo klanje izričito ili implicitno,
  • da se kurban zakolje u predviđeno vrijeme,
  • da kurban bude bez velikih mahana koje utiču na kvalitet mesa,
  • da bude u vlasništvu osobe koja prinosi žrtvu.                                                                       Ovo su najvažniji uvjeti ispravnog izvršenja ovog ibadeta.

Sunnet pri klanju kurbana je da se :

  • životinja privede na lijep način,
  • da se povali na lijevu stranu okrenuta prema Kibli i
  • da se prekolje na najlakši i najbrži način presijecajući četiri vratne žile sprijeda, da se pri tome prouči: Bismillah, Allahu ekber. Prije ili poslije učenja Bismille, ali ne i sa samom Bismillom, lijepo je proučiti dovu koja se spominje u tradiciji:
  •  Vedždžehtu vedžhije lillezi fetaressemavati vel erda hanifen ve ma ene minel mušrikin. Bismi-llahi,Allahu ekber. Allahume haza minke ve leke. Inne salati ve nusuki mahjaje ve memati li-llahi rabbi-l -alemin. La šerike leh ve bi zalike umirtu ve ene evvelu-l-muslimin. Allahumme tekabbel minni…… ( imena onih koji učestvuju u kurbanu) kema tekabbelte min Ibrahime halilike ve Muhammedin alejhi-ssalatu ve-sselam !. „                                                                                                                  Lijepo je da obaveznik osobno izvrši ovaj obred ukoliko je osposobljen za to, u protivnom bolje je to prepustiti iskusnijoj i za taj posao osposobljenoj osobi, ali je lijepo makar prisustvovati tom činu.
Šta se može zaklati u kurban?
U kurban se može zaklati deva, krava, koza i ovca. Uvjet je da deva koja se kolje u kurban ima pet godina. Krava treba imati dvije godine i da je ušla u treću. Koza treba da ima godinu dana i da je ušla u drugu. Ovca (ovan) treba imati godinu dana i da je ušla (ušao) u drugu. Dozvoljeno je zaklati i ovcu od šest mjeseci ukoliko je ona napredna a ne može se naći ovca od godine ili više. Poslanik s.a.v.s. je rekao: „U kurban koljite hajvane koji su napunili određenu dob. Ako ne možete naći takve onda vam je dozvoljeno da zakoljete i ovcu (ovna) od šest mjeseci.
” Ukbe ibn Amir se požalio Poslaniku kako ga je njegova ovca, koja ima šest mjeseci, povrijedila, a on mu kaže: “Zakolji je u kurban:”
U kurban nije dozvoljeno klati nabrojanu stoku pod slijedećim mahanama:
– jako bolesnu koja nije sposobna sama doći do mjesta klanja,
– ćoravu ili potpuno slijepu,
– hromu koja nije sposobna sama hodati,
– iščupanog roga, repa ili uha iz korijena,
– onu koja je previše mršava, kao i onu koja nema zubi.
Poslanik s.a.v.s. je rekao: “U kurban se ne smije zaklati četvoro: ćoravo ili slijepo, jako bolesno, hromo koje nije sposobno samo hodati i izrazito mršavo tako da se na kostima ne može napipati meso” (Muslim).
Trebamo imati na umu da mi hajvana kojeg nam je Allah darovao upravo Njemu žrtvujemo. Dakle, hajvana žrtvujemo Onome koji nam je najdraži i Koga volimo iznad svega drugoga. On se ni s čim ne može usporediti. Zbog toga mi žrtvujemo ono što je kod nas najljepše i najvrednije. Time pokazujemo da smo za Njega spremni dati najbolje što imamo. Nikako sebi ne smijemo dozvoliti postupak kao neki koji od tri krave izaberu onu koja im se najmanje sviđa, koja nema mlijeka, koja je mršava i koju ni oni ne bi uzeli kada bi im se ponudila.
Uzvišeni Allah je rekao: “O vjernici udjeljujte lijepe stvari koje stičete, ….. ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili – kad ni vi sami to ne biste primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan.” (El-Bekara, 267) “Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu sigurno stići iskreno učinjena dobra djela vaša……”. (El-Hadž, 37)
Poslanik s.a.v.s. je žrtvovao i u kurban klao najbolje što je imao i time nam pokazao da, ako želimo naklonost i bliskost svoga Gospodara, žrtvujemo za Njega kvalitet i da ne škrtarimo. Ukoliko prilikom kupovanja stoka ne bude imala mahana, a čovjek je nanijetio zaklati je u kurban, pa se potom razboli ili joj se desi neka druga mahana, ako je bogat trebao bi je zamijeniti, a ako nema mogućnosti da je zamijeni, onda može i takva.
Od Ebu Seida El-Hudrija se prenosi da je rekao: “Kupili smo ovna radi kurbana. Došao je vuk i ranio ga. Pitali smo Poslanika s.a.v.s. šta da radimo, a on nam je rekao da ga možemo zaklati u kurban” (Ibn Madže). |
Vrijeme klanja kurbana
– Kurban ima svoje strogo određeno vrijeme klanja. On se kolje prvog dana bajrama nakon što se klanja bajram namaz i može se klati sve do zalaska sunca trećeg dana bajrama. Od Bera ibn Aziba se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Prvo sa čime ćemo započeti u ovom danu jeste bajram namaz a potom ćemo se vratiti i klati kurbane. Ko ovako uradi uradio je po našem sunnetu, a ko zakolje kurban prije ovog vremena, to je obično meso koje je on obezbijedio svojoj porodici. U ovakvom djelu nema ništa od sunneta.” Buharija i Muslim prenose hadis u kome Poslanik s.a.v.s. kaže: “Ko zakolje kurban prije namaza žrtvovao ga je za sebe i svoju porodicu. A ko ga zakolje poslije namaza i dvije hutbe, taj upotpunjuje propis klanja i slijedi sunnet muslimana”. Uobičajeno je kod nekih bosanskih porodica klanje kurbana uoči bajrama. Tada kolju kurban za mrtve. Oni smatraju da kurban za mrtve treba zaklati uoči bajrama a da redovni kurban se kolje ujutro na dan bajrama.
Kako god ne postoji nešto što se zove “kurban za mrtve” tako ne postoji ni obredno klanje kurbana uoči bajrama. Mrtvima nije propisan kurban i kada umru njihov nasljednik nije dužan klati kurban za njih osim u slučaju da je umrli oporučio da se iz njegove imovine ima svake godine na ime kurbana izdvajati određeni iznos i kurban klati. Tada će nasljednik poštujući volju testatora izvršiti njegovu oporuku. Meso od ovakvog kurbana se ne zadržava već se svo dijeli siromašnima. |

Related posts

Leave a Comment