Duhovnost/ Tradicija 

Šematski prikaz: Razlika između zekata, sadekatu-l-fitra i poreza

Share and like ;)

Mjesec ramazan je vrijeme  pojačanih vjerskih aktivnosti muslimana. Praksa bosanskohercegovačkih muslimana je da u ovom mjesecu izdvajaju zekat i sadekatu-l-fitr.

Piše: doc.dr. Mustafa Hasani – Profesor na Fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu
Nažalost, ta praksa pokazuje da se vrlo često ova dva propisa i ibadeta poistovjećuju. Razloga za ovakav odnos prema njima ima vjerovatno više, ali se u ovom momentu mogu navesti neki: prvi je taj da je riječ o nepoznavanju vjerskih propisa, pa se tako akcija prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra svela na paušalno davanje sadekatu-l-fitra. I kod zekata kao i kod sadekatu-l-fitra vrlo često je prisutno shvatanje da se radi samo o dobrovoljnom davanju, plaćanju ili običnoj sadaki. Čak i u jeziku udomaćeni termin vezan za blokove jeste “plaćanje vitara”, što je samo po sebi sporno, jer se vitrima ne plaća nečija usluga, ili članarina IZ kako to neki neupućeni shvataju. Drugi razlog jeste taj što se u našoj praksi na iste blokove daje zekat i sadekatu-l-fitr, pa to dovodi do poistovjećivanja, odnosno razumijevanja da se radi o istim propisima, koji se izvršavaju kada se da 7, 10KM, ili već koliko je na bloku određeno. Treći mogući razlog jeste bojazan od “umanjenja” imovine izdvajanjem njenog jednog dijela. To je, pak, odraz jednog većeg i ozbiljnijeg problema tj. nevjerovanja u istinitost  kur’anskog ajeta da se izdvajanjem zekata čisti imovina i davalac zekata ili, opet primjera radi,  odraz nevjerovanja u istinitost riječi Božijeg Poslanika, alejhi-s-selam, da se izdvajanjem zekata imovina osigurava i uvećava.Ipak, smatram da je prvi ujedno i osnovni razlog što se ove vjerske obaveze pogrješno shvataju a samim tim i pogrješno manifestiraju u praksi.  Stoga, ove tabele bi trebale poslužiti kao prilog razumijevanju razlika između zekata i sadekatu-l-fitra, odnosno zekata i poreza, ali i kao mogući prijedlog imamima prilikom njihovog tretiranja  ovih pitanja u ramazanskim dersovima.

 

 

Razlika između zekata i sadekatu-l-fitra

 

 

PITANJE ODGOVOR
ZEKAT SADEKATU'L-FITR
Kada je  propisan zekat, a kada sadekatul-fitr? Propisan po nekim autorima  sedme godine po hidžri. Kajs b. Sabit prenosi slijedeće: “Allahov Poslanik, a.s, naredio nam je da dajemo sadekatu-l-fitr prije propisivanja zekata. Zatim je naredio zekat …” Popisana druge godine po hidžri
Da li su samostalni ibadeti ili su vezani za neki drugi propis? Samostalan ibadet, poput namaza, posta i hadždža. Ibadet vezan za ramazan i ramazanski post. Čak i lice koje ne posti zbog bolesti recimo, je dužno da da sadekat-l-fitr uz ramazan.
U koju kategoriju  propisa spadaju? Zekat je fard, jedan od pet islamskih ruknova, o čemu postoji konsenzus svih islamskih alima u svim generacijama. Sadekatu-l-fitr je vadžib prema učenjacima hanefijskog mezheba, dok je kod šafi'ija fard, što znači da ne postoji konsenzus o stepenu obligatnosti davanja vitara.
Da li u toku godine ima određeno vrijeme za njihovo izdvajanje iz imovine? Nema određeno vrijeme kada se izdvaja zekat, tj. može se dati u toku čitave godine, osim zekata na poljoprivredne proizvode koji se izdvaja na dan žetve ili berbe. Da, sadekatu-l-fitr se daje u određeno vrijeme. Daje se sa izlaskom zore na dan Ramazanskog bajrama, odnosno u zadnjoj tećini ramazana ili u toku ramazana, tj. vrijeme davanja je uz ramazan do Bajrama
Na šta se obračunava zekat, a na  šta sadekatu-l-fitr? Zekat se obračunava na imovinu. Sadekatu-l-fitr se obračunava prema broju članova u porodici.
Da li je uvjet da imovina bude u posjedu godinu dana ili davalac bude u životu?

 

 

Uvjet je da imovina iz koje se izdvaja zekat bude u posjedu vlasnika u toku protekle godine u visini nisaba, koji ove godine, prema procjeni Rijaseta IZ, iznosi 2040KM. Uvjet je da lice za koje se daje sadekatu-l-fitr bude živo, odnosno rođeno uz ramazan.
Kakav je odnos prema malodobnim i njihovoj imovini? Prema henefijskim pravnicima zekat se ne izdvaja iz imovine maloljetnika, dok prema drugim školama, što je pretežnije mišljenje,  daje se i iz imovine maloljetnika. Sadekatu-l-fitr se daje i za malodobno dijete, tj. obračunava se na malodobnu i odraslu osobu, muško i žensko, umobolno i zdravo, bez obzira da li postilo ili ne.
Da li staratelj  daje zekat ili sadekatu-l-fitr iz vlastite imovine ili iz imovine štićenika? Staratelj može za malodobno dijete dati zekat, ali iz imovine maloljetnika koja ispunjava uvjete za izdvajanje zekata. Staratelj daje sadekatu-l-fitr za  maloljetno dijete, ali iz svoje vlastite imovine.
Koji je procenat ili količina koja se daje na ime ova dva propisa? Procenat izdvajanja je različit s obzirom na različitu imovinu na koju se daje. Tako je za novac, zlato, srebro, trgovačku robu procenat 2,5%, za poljoprivredne proizvode 10% ako nije bilo vještačkog napajanja odnosno, 5% ako je ulagan ljudski trud u napajanje usjeva. Nisab kod stočnog blaga je različit s obzirom na vrstu blaga i njegovu brojnost, za što sad nema mjesta za širu elaboraciju. Količina sadektu-l-fitra je u hadisu određena  na pola sa'a pšenice, hurmi ili ječma. Pravnici su izračunali da to iznosi 1630 grama, s tim da se to  može izraziti u novčanoj protuvrijednosti vlastite dnevne ishrane, jer su prethodno nabrojani artikli bila hrana u vrijeme izricanja ovoga hadisa. Visina sadekatu'l-fitra ove godine prema procjeni Rijaseta IZ ove godine iznosi: 7KM, 10KM i 20KM.
Navedi bar neke efekte koji se postižu izvršavanjem ovih propisa? Zekatom se čisti imovina i njen vlasnik, jer u imovini, ako ima tretman privatnog vlasništva, postoji hak (pravo) drugih. Potom, osigurava se materijalna pomoć za neke ugrožene socijalne kategorije, a sa druge strane se pruža pomoć nekim društvenim kategorijama u cilju razvijanja određenih društvenih aktivnosti. Sadekatu-l-fitrom se čisti ramazanski post. Od Ibn Abbasa se prenosi da je rekao: “Poslanik, a.s, je odredio da se daje sadekatu-l-fitr, kako bi se očistio post od suvišnog i ružnog govora, i da bi se nahranili siromasi….” Ibn El-Džerrah je kazao: “Sadekatu-l-fitr je u ramazanu isto što je sehvi sedžda u namazu. Sadekatu-l-fitr otklanja nedostatke u postu,  kao što sehvi sedžda otklanja propuste u namazu.” Pored toga, obezbjeđuje se bajramska materijalna pomoć za socijalno ugrožene  kategorije društva.
Na koga pada dužnost staranja o ovim obavezama? Staranje o ovoj obevezi pada na vlasnika imovine: muž svoje imovine, supruga svoje ako je posjeduje izdvojeno kao njeno vlasništvo, staratelj imovine malodobnog štićenika, vlasnik preduzeća svoje, dioničar svoje, itd. Staranje o izvršavanju ove dužnosti pada, prema većini alima, na lice koje je i inače obavezno da se brine o izdržavanju članova svoje porodice.
Kakve su sankcije propisane za muslimane koji ne izvršavaju ove propise? Za muslimana koji ne daje zekat predviđena je  ahiretska i dunjalučka kazna. U mnogobrojnim ajetima i hadisima navještene su ahiretske kazne za one koji ne izvršavaju ovu obavezu. “Kome Allah dadne imetak, a on ne bude davao zekat, taj imetak će mu se na Sudnjem danu pojaviti u obliku zmije otrovnice, sa dvije crne mrlje iznad očiju, koja će ga opasavati i govoriti mu: Ja sam tvoj imetak, ja sam tvoja riznica”. (hadis). Dunjalučka kazna jeste veliki broj nedaća koje će snaći ljude  ako masovno izbjegavaju  davanje zekata. Također, islamska vlast ima pravo prisilno oduzeti zekat i još dodatni dio imovine od muslimana  koji je odbio dati zekat. Nema tekstom Kur'ana i hadisa određene sankcije za muslimana koji ne daje  sadekatu-l-fitr. Sudija ima pravo putem ta'zira, diskrecionim pravom, sankcionisati takvo lice, pogotovu ako izbjegavanje ove obaveze postane masovna pojava. Naravno, muslimana koji izbjegava davanje  vitara čeka ahiretska kazna.

 

 

Razlike između zekata i poreza

 

PITANJE ZEKAT POREZ
Ko je naredbodavac zekata, a ko poreza? Allah Uzvišeni je svakom bogatom muslimanu čija imovina ispunjava određene uvjete  naredio davanje zekata. Nadležna vlast zakonima nalaže plaćanje poreza.
Ko je zadužen ovom obavezom? Zekat je obaveza koja se odnosi samo na muslimane. Plaćanje poreza je obaveza poreznog obveznika bez obzira na njegovu vjersku pripadnost.
Da li je riječ o vjerskoj ili građanskoj dužnosti? Zekat je prevashodno vjerska dužnost. Može biti i građanska dužnost ako je pozitivnim zakonom države u kojoj dotični živi propisano izdvajanje zekata. Plaćanje poreza je građanska dužnost.
Da li se izvršavanjem ovih obaveza obezbjeđuje sevab i nagrada kod Allah, dž. š? Da, musliman koji da zekat stiče Allahovu nagradu na dunjaluku i ahiretu. Zekat je jedan od ruknova islama i ko ga negira kao takvog prestaje biti musliman. Plaćanje poreza samo po sebi nije ibadet, vjerski čin, ali je njegovo izvršavanje od strane muslimana kao savjesnog građanina države u kojoj živi šerijatski obavezno.
Koja  imovina je predmet zekata, a koja poreza? Predmet zekata je imovina kao što je stoka, trgovačka roba, zlato i srebro, dio dohotka ugrađenog u bilo koju vrstu imovine, poljoprivredni proizvodi i pronađeno blago. Porez se plaća na onu imovinu koju odredi nadležna vlast.
Da li je određen procenat ili   visina stope  koja se treba izdvojiti na ime zekata i poreza? Procenat  zekata na pojedinu imovinu je određen od strane Allah, dž. š., i nije ga dozvoljeno mijenjati. Ovi procenti su navedeni u prethodnoj tabeli. Porezna stopa se mijenja shodno odluci nadležne vlasti i   budžetskim potrebama države.
Ko su korisnici ukupljenih sredstava? Kategorije lica koje primaju zekat su određena Kur'anom: “A zekat pripada samo siromasima i bijednicima, i onima koji ga sakupljaju, i da se srca njihova pridobiju, i za oslobođenje robova, i ljudima dugom savladanima, i borcima na Putu Allahovu, i putniku namjerniku.” Korisnike sredstava pore

Related posts

Leave a Comment