Duhovnost/ Tradicija 

Koja su okupljanja blagoslovljena?

Share and like ;)

Muavija, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., naišao pokraj jedne grupe ashaba koji su sjedili pa ih je upitao:

„Povodom čega ste sjeli?“ „Sjeli smo da spominjemo Allaha, da Mu se zahvaljujemo zato što nas je uputio u islam i počastio nas njime“, odgovoriše oni. Na to im on reče: „Tako vam Allaha, zar ste samo zato sjeli?“ „Tako nam Allaha, isključivo zbog toga smo se okupili!“, odgovoriše oni. „Nisam tražio da se zakunete iz razloga što sumnjam u vas, već mi je došao Džibril pa me obavjestio da se Allah hvali i ponosi vama pred melecima“, reče im Poslanik, a.s. (Muslim, 2701)Savjeti i upute:

Najveća blagodat koju nam je Allah podario jeste ova prava vjera na koju nam je on ukazao, kao i ovaj Kur'an jasni kojeg je spustio Svome vjernom Poslaniku, a.s. Sve što čovjek bude više privržen vjeri, upućen u nju i njene propise, što bude više izučavao časni Kur'an, razmišljao o njegovim ajetim, širio ga među ljudima, to će više rasti njegova sreća i ushićenje i tražit će još više.

Ashabi, r.a., i dobri predhodnici (seledu salih) su bili svjesni važnosti te blagodati koju im je Allah podario, a to je uputa u islam i objava Kur'ana, pa su se trudili zahvaljivati na tome i prihvatiti ono što su donijele.

Ovaj nam hadis odslikava skup nekolicine ashaba, r.a., koji su se skupili da bi spominjali Allaha, dž.š., zahvaljivali Mu se što ih je počastio islamom i zbog toga su zaslužili da ih Poslanik obraduje radosnom vijesti, tj. da se Allah, dž.š., hvali i ponosi njima pred Njemu bliskim melecima.

Najvredniji takav skup kojem i meleci prisustvuju jesu skupovi u džamiji u kojima se uči Kur'ani-kerim. To nam potvrđuju riječi najplemenitijeg Vjerovjesnika, a.s.; „Svaki skup u jednoj od Allahovih kuća u kojem uče i izučavaju Kur'an osjetit će smirenost (sekina), obasut će ih milost, meleci će ih okružiti, a Allah će ih spomenuti onima koji su kod Njega.“ (Muslim, 2699)

Ovaj nam hadis potvrđuje pohvalnost okupljanja radi učenja i izučavanja Kur'ana, šerijatskih znanosti, kao i radi podsjećanja na Allahovu blagodat. Upravo su to ashabi, r.a., radili kako bi im iman i strah od Allaha ojačali, a nur u njihovim srcima zasijao zahvalom (šukrom) i veličanjem (zikrom).

Enes ibn Malik, r.a., kaže: „Kada bi Abdullah ibn Revaha susreo nekog ashaba, imao je običaj da mu kaže: „Dođi da sahat vremena vjerujemo u našeg Gospodara!“ Tako je jednoga dana rekao nekom čovjeku, pa se ovaj naljutio, otišao Vjerovjesniku, a.s., i rekao mu: „O Allahov Poslaniče, ovaj Ibn Revaha hoće vjerovanje ograničiti na sahat vremena!“ Na to mu Poslanik, a.s., odgovori: „Smilovao se Allah Ibn Revahi! On voli skupove kojima se meleci ponose.“ (Musned, 2/265)

Abdullah ibn Amr, r.a., prenosi da je rekao:“O Allahov Poslaniče, šta je nagrada prisutnima u skupovima gdje se spominje Allah!“ „Nagrada skupova u kojima se Allah spominje jeste Džennet!“, odgovori on. (Et-Tergibu ve-t-terhibu, 2234)

Zato, o robovi Milostivog, ne propuštajte skupove imana kako biste zaslužili milost i Džennet.

Izvor: ”Biseri Vjerovjesnikovih uputa”
Autor: Enes Ahmed Kerzun
Za Akos.ba pripremila: Samira Muratović

– See more at: http://www.akos.ba

Related posts

Leave a Comment